За життя

... или "их нравы". Один мальчик украл. А его поймали. И он от стыда повесился. Или не так. Одаренный подросток не смог полноценно социализироваться в современном обществе, и в процессе социализации совершил ряд правонарушений. Вследствие судебных действий и предъявленных обвинений у подростка наступила тяжелая депрессия, приведшая к суициду. Или не так. Социализм в США принимает гротескные формы. Так, "сознательные граждане" взламывают чужие компьютерные сети и под лозунгом справедливости для всех совершают кражу приватной информации с ее последующим публичным распространением. Будучи призван к ответу и не имея желания представать перед судом за совершенное злодеяние, гражданин совершил самоубийство. В общем, решайте сами. Я думаю, картина там достаточно ясна, с какой стороны не покрути. Отдельные аплодисменты тем товарищам, которые высказались в духе "но он же ее просто раздать хотел, а не продавать". Как будто это что-то меняет ...
Про час закінчення американських патентів
Ну і я трохи відмічусь, чи що ...

При тверезому прочитанні в кодексі закладено певну кількість здорових і розумних ідей. Я не буду говорити про реалізацію і про ту кількість дурощів, яку можна знайти в кодексі, але не можу не звернути уваги на такі безумовно корисні речі:

- скасовано транспортний збір і збільшено акциз на бензин. Все правильно і давно слід було зробити це. За користування дорогами має платити той, хто ними їздить, пропорційно рівню використання доріг. Адже за воду, газ і електрику ми платимо згідно їх використання, а дороги - це ресурс, стан якого залежить від ступіню використання (чим більше їздять, тим швидше вбивається дорога).

- ставку єдиного податку тепер визначає місцева влада. І мешканцям населених пунктів можна бути винити в високих ставках тільки себе - кого обрали, той тепер ці ставки і встановлює.

- позатикали величезну купу дірок, через які підприємства масово ухилялись від сплати податків (всі ці юридичні і консалтингові послуги тощо). На жаль, це затикання накрило певну кількість чесного люду, але в умовах дефіциту бюджету дірки треба було затикати. Водночас скажу, що позатикали відверто криво. Потрібно було не забороняти єдиний податок, а зробити як в Росії - плати собі відсоток від доходу і працюй за спрощеною системою обліку і звітності. Але потрібно читати закон уважно -- є там відсилання на кшталт "Крім того, 15%-ним податком обкладається прибуток спрощенців, отриманий, зокрема, від діяльності, не зазначеної у відповідному свідоцтві фізособи-підприємця, а також від фінансових операцій, на які не поширюється спрощена система оподаткування.", тобто, можливо, що юристу можна буде працювати під 15% і не вести повний бух.облік.

- підвищено акцизи на алкоголь і тютюн. Чудово. Погано тільки, що мало підвищили.

- введено податок на нерухомість. Давно слід - з цього податку на заході формуються місцеві бюджети і фінансуються школи і поліція. Як буде у нас - фіг його знає, але податок такий потрібен. Тим більше, що ставки і умови звільнення там дуже гуманні. Я за свій будинок (280 кв.м) буду платити пару тисяч гривень на рік.

Я навмисно не хочу вдаватись в огляд негативу, насамперед, прав податкової, оскільки це все і так очевидно - будується поліцейська держава.
Чудова стаття з приводу співвідношення моралі і закону (зафіксованих державою правових норм). Настільки цікава, що я її включаю повністю під катом. Оригінал на elitarium.ru.
Иногда высказывается мнение, что проблемы этики можно значительно упростить, если перевести их в правовую плоскость. Однако большинство специалистов считают, что необходимо все же проводить различие между правом и моралью, между правовой и моральной оценкой каких-либо событий, между правовыми и моральными суждениями. Рассмотрим аргументы «за» и «против» тезиса «что законно, то морально» на основе примеров из истории, современной социальной практики и действующего законодательства.
Автор: Елена Александровна Kpacникoвa, кандидат философских наук, главный эксперт Национального фонда "Российская деловая культура", преподаватель Высшей школы бизнеса МГУ. Тема взаимоотношений морали и права является традиционной для учебных курсов профессиональной этики представителей тех специальностей, объектом труда которых является человек. Право представляет собой публичный институт перевода моральных представлений в ясно сформулированные, недвусмысленные правила социального поведения и наложения наказания за их нарушение. В своих различных формах оно публично закрепляет способы решения тех или иных жизненно важных проблем. О праве говорят, что это не что иное, как мораль, наделенная способностью принуждения, что оно «питается моральными идеями», и т. д. Иногда высказывается мнение, согласно которому проблемы этики можно значительно упростить или вовсе устранить, если перевести их в правовую плоскость. Однако большинство специалистов считают, что необходимо все же проводить различие между правом и моралью, между правовой и моральной оценкой каких-либо событий, между правовыми и моральными суждениями. Рассмотрим аргументы «за» и «против» тезиса «что законно, то морально» на основе примеров из истории, современной социальной практики, действующего законодательства. Какие ассоциации у вас возникают при словах «закон», «право»? Услышав слово «право», приверженец традиционного понимания права вспоминает о существовании уголовного кодекса; у сторонника второго понимания слово «право» ассоциируется скорее с Декларацией прав человека и гражданина. Традиционное, обыденное понимание права сложилось в докапиталистических обществах, а свое теоретическое и идеологическое обоснование получило в эпоху формирования в Европе абсолютных и сословно-централизованных монархий. Закон в рамках традиционного понимания трактуется как возведенная в закон воля правителя — его моральные ценности, идеалы, намерения, предпочтения, принципы — и отождествляется с указом государя. В период абсолютных монархий хорошим правителем признавался в первую очередь тот, который заботился о своих подданных, был добр к ним, сострадал им, был им достойным «отцом». Право понималось как свод запретов, ограничивающих действия любого члена общества как в хозяйственной жизни, таки в сфере нравственности, и поэтому фактически являлось «руководством для моральной полиции». Наказанию подлежали как уличенные и доказанные преступные действия (воровство, убийство и др.), так и еще не совершенные преступления (например, опасный образ мыслей, который, как считалось, должен наказываться, так как повышает вероятность совершения преступлений). Существовали законы против неприличия, лжеверия, непочтительности, чревоугодия, неблагоразумия и др. — таким образом государство устанавливало предварительную цензуру над поведением своих подданных, что означало законодательно оформленное недоверие к каждому человеку. Недоверие к человеку, указывает Э. Ю. Соловьев, в рамках традиционного понимания права может доводиться до следующего парадокса: опекая и заботливо принуждая членов общества, государственная власть лишь удовлетворяет их естественное право на защиту от их же собственного безволия, непредусмотрительности и порочности. Согласно политическому патернализму, который подчинил себе юридическую мысль в эпоху абсолютных монархий, человек подобен ребенку или подростку, который может жить лишь по чужим законам под угрозой кнута или в ожидании «пряника», но никак не по своим собственным, поэтому государство и закон должны защищать подданных от самих себя ради их же собственной выгоды. Аргументы «против» тезиса «что законно, то морально» 1. Хотя право непосредственно занимается регулированием отношений морали (доверия, любви, равенства, достоинства, свободы, власти, ответственности, статуса и т.д.), его нельзя рассматривать как отражение и воплощение моральных стандартов общества. Законопослушный человек отнюдь не обязательно является высоконравственным и добродетельным, а правовое закрепление какого-либо порядка не оправдывает его с моральной точки зрения. Человек, признанный по закону виновным, не обязательно является виновным и с моральной точки зрения. Признание или непризнание его виновным с моральной точки зрения зависит от морального принятия или легитимности тех законов, на основании которых судят данного человека. 2. Не все законы морально оправданны. Если мы следуем тезису «что законно, то морально», то нам будет трудно с нравственной точки зрения доказывать необходимость либо принятия нового закона, либо отмены старого. Наши действия в этом случае могут быть расценены как противоправные и подлежащие наказанию. Произвол государственной власти во время Второй мировой войны вызвал естественное стремление народов к созданию свода правил, которые бы ограничивали этот произвол и служили нравственным обоснованием действиям борцов против него. Международным сообществом были разработаны и приняты документы, цель которых состоит в том, чтобы защитить индивида, оградить человеческое достоинство от незаслуженных унижений, гарантировать права личности и по возможности не допустить насилия над индивидом. Это Всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и др. 3. Не все то, что аморально, можно объявлять незаконным. Если, например, считается общепринятым, что лгать безнравственно, то это не значит, что необходимо принять закон, запрещающий всякую ложь. Такой закон оказался бы невыполнимым. Аргументы «за» тезис «что законно, то морально»

1. Только законы могут эффективно пресекать безнравственную деятельность. Многие законы запрещают безнравственные виды деятельности (под безнравственной понимают в основном социально опасную, вредную для общества деятельность). Некоторые деяния, такие, как убийство, воровство, нарушение конфиденциальности, настолько опасны для общества, что их моральное осуждение подкрепляется наказаниями, установленными законодательством. На тезис «что законно, то морально» по необходимости опирается государство, внося коррективы в свою нравственную позицию и таким образом моделируя свое поведение, чтобы обеспечивать доверие и моральное принятие со стороны сообщества и самого себя, и издаваемых законов.

2. Закрепление этических правил в законодательстве. Фактически все правовые нормы являются отражением этических взглядов, которые разделяли или проповедовали законодатели. В российских законах имеются нормы с четко выраженной этической направленностью. В них устанавливаются принципы правового регулирования, которые определяют критерии этичности права или «дух» закона; в соответствии с ними и следует понимать и трактовать его «букву». Таким образом, тексты законов включают и законодательно закрепляют возможность и разрешение на моральную оценку и моральный контроль этих законов со стороны сообщества, отдельных граждан и государства. 3. Угроза безопасности страны. Тезис «что законно, то морально» является основным принципом государственного управления в ситуациях угрозы безопасности страны, государственной безопасности. В подобных ситуациях предпочтение отдается, как правило, общегосударственным интересам. Иногда это происходит за счет ущемления личных прав и свобод граждан. Некоторым государствам в определенные периоды времени выгодно поддерживать состояние угрозы безопасности страны, для того чтобы иметь возможность, опираясь на определенные трактовки законов (право), контролировать общественные порядки и определять волю народа (мораль). 4. Произвол корпораций. В ряде случаев возникает острая потребность укрепить защиту личности, прав и свобод граждан (мораль) через правосудие (право). В настоящее время эта потребность все чаще возникает в связи с произволом корпораций, который может выражаться в эксплуатации людей, в дискриминации по признаку пола, национальности, расы, социального положения и т.д., в принуждении сотрудников совершать неэтичные поступки ради блага корпораций (например, скрывать неблаговидную деятельность корпорации, производство опасной продукции, коррупцию и др.). Узко корпоративные (эгоистичные) интересы присущи также и различным органам государственной власти. Используя свои властные полномочия, данные социальные структуры могут в своих притязаниях на долю общественного продукта (корпоративная мораль) использовать собственные властные полномочия (право), и это иногда приводит к тому, что отдельные сферы деятельности аппарата государственного управления целиком выпадают из-под контроля общегражданской юстиции (право). Поэтому связанность государственных учреждений законом (право) является наиболее действенной гарантией от злоупотреблений властью (корпоративная мораль). 5. Столкновение различных «моралей». Иногда только с помощью правоохранительных органов (право) можно предотвратить «разгул» общественности, движимой чувствами морального или религиозного негодования (мораль). На основе приведенных выше аргументов можно сделать следующее заключение: не все то морально, что законно, и не все то аморально, что незаконно. Различия между моралью и правом Различия между моралью и правом специалисты в области этики и юриспруденции объясняют рядом факторов. Право регулирует отношения в ограниченном социальном пространстве и в ограниченных временных рамках — только сегодняшние отношения между людьми. Право всегда несколько запаздывает: в общественной практике должно накопиться определенное количество коллизий, в результате чего возникает потребность их правового урегулирования. Поэтому между моментом обнаружения вредности применяемой практики и разработкой и принятием того или иного закона, объявляющего данную практику незаконной, существует временной интервал, иногда значительный. Моральное регулирование отношений не ограничено во времени. Моральному одобрению или осуждению подвергаются люди, социальные институты, идеи, государства, народы, существующие в настоящее время и существовавшие сотни лет назад. Мораль также способна регулировать отношения людей,которые только еще будут жить на Земле. Многие люди, живущие сейчас, руководствуются моральными принципами, направленными в будущее — на сохранение всего живого на планете, на охрану окружающей среды и природных ресурсов ради будущих поколений. Мораль регулирует отношения, опираясь, прежде всего, на традиции, привычки, обычаи, силу общественного мнения. Мораль — это всегда свободный, добровольный выбор формы поведения или поступка, который не всегда определяется рациональными соображениями. В моральном выборе большую роль играют эмоции, чувства любви, заботы, смирения, служения, альтруизма, дружбы, уважения, верности, преданности, самоотверженности, религиозные чувства и принципы. Мораль обращается к внутреннему миру человека, в то время как право интересуют только поступки людей в рамках жизни общества. Различается структура правовых и моральных норм. Правовая норма имеет определенную логическую структуру, включающую причинно-следственную зависимость, и представляет собой умозаключение. Возможны различные логические формулы нормы права: «если...то... иначе»; «если...то»; «если...то, а если...то», но в любом случае сохраняется причинно-следственная связь. Моральные нормы имеют другую структуру, которая определяется своеобразием стоящих за ними санкций. Язык, который использует мораль, отличается от языка, на котором говорит право. Моральные нормы являются частным случаем моральных оценок. Последние могут быть абсолютными («Воровство аморально») и сравнительными («Воровать лекарства для онкологического больного морально предпочтительнее, чем для человека, больного простудой»). Различают:
 • частные моральные повеления, например: «Ты должен говорить правду»;
 • общие моральные нормы, например: «Люди должны говорить правду»;
 • принципы: «правда — это благо».
Принципы оценивают действительность с точки зрения ее соответствия определенной ценности, идеалу, образцу и одновременно предписывают следование этому идеалу, образцу. Рассуждая о моральных проблемах, люди, как правило, используют одни и те же приемы рассуждения, которые в совокупности принято называть логикой морального языка. Согласно логике морального языка, частное моральное повеление обосновывается при помощи ссылки на общую норму; в свою очередь, общая норма обосновывается через принцип, а моральные принципы — в рамках целой системы моральных представлений и других принципов. Обоснование (оправдание) самой системы моральных представлений осуществляется за ее пределами, путем обращения к социальной практике и другим нормативным системам (права, политики, государственного устройства). Например, для различных профессий есть свои системы профессиональной морали и свои кодексы профессиональной этики, регламентирующие эту мораль. Необходимость именно этих, а не иных моральных норм и принципов определяется целью, предназначением, уровнем развития данной профессии, а также ее предметом, историей формирования, требованиями внутреннего и международного законодательства, «искушениями», дилеммами и проблемами. Право использует язык морали, называя его понятия и выражения «резиновыми параграфами», «понятиями с изменяющимся содержанием», расплывчатыми, гибкими, неопределенными. Такие понятия иногда преднамеренно вводятся в юридические тексты, чтобы оставить для судьи или органов государственной власти большую свободу оценок. Язык морали также используется при составлении международных договоров. Современная техника принятия законов, благодаря таким неопределенным понятиям, позволяет осуществлять «делегирование нормативной функции органам власти, ответственным за принятие решений, и дозирует уровень неопределенности таких расплывчатых понятий, ориентируясь на полномочия, которые надо делегировать». Эти понятия используются на практике только в режиме «контролируемой расшифровки», которая осуществляется в процессе интерпретации и применения содержащих их правовых норм. Право не может обойтись без гибких понятий морального языка, потому что оно предназначено, для того чтобы обеспечивать равновесие между юридическим порядком и социальной средой, подчинять ему живую социальную жизнь. Поэтому оно должно быть способно воспроизводить пластичные формы реальной жизни и может сделать это только благодаря существованию определений с широким значением, которые могут охватить сразу все известные и неизвестные случаи и предложить для них соответствующую трактовку. Рассмотрим возможный вариант обоснования одного из самых важных этических принципов — «не убей». Прежде всего необходимо выделить признаваемые в настоящее время исключения из данного принципа — это будет первым шагом на пути прояснения его значений. Например, в настоящее время не принято морально осуждать как убийцу того, кто:
 • сознательно лишает себя жизни: самоубийство может морально осуждаться, если человек, покончивший с собой, выбрал так называемый «более легкий» путь — ушел от выполнения каких-то важных обязательств;
 • насильственно лишает жизни другого человека в условиях защиты своей собственной жизни, жизни своих близких или других людей;
 • в условиях войны лишает жизни противника;
 • приводит в исполнение вступивший в законную силу смертный приговор.
Эти ограничения и исключения действуют в определенной стране, регионе и в рамках конкретного периода времени. Следующая процедура обоснования морального принципа — подбор нужных аргументов. Наиболее эффективными аргументами при обосновании моральных принципов являются:
 • указание цели, которая будет достигнута в том случае, если люди будут следовать принципу «не убей»;
 • аргумент к согласованности — принцип «не убей» согласуется с другими принципами человеческого общежития: гуманности, ценности человеческой жизни, с системой права, рассматривающей убийство как одно из самых тяжких преступлений;
 • аргумент к авторитету и принятой практике (традициям);
 • аргумент к моральной интуиции — считается, что люди могут непосредственно постигать добро или испытывать отвращение ко злу без каких-либо рассуждений и доказательств;
 • аргумент к здравому смыслу — обращение к сложившемуся на данный момент у человека чувству правильности, полезности, благопристойности. Здравый смысл формируется на основе общих представлений, уклада жизни, ценностей, правил какого-либо сообщества; при этом здравый смысл одних народов может отличаться от здравого смысла других.
Язык морали — это язык, с помощью которого оформляются идеалы. Одни идеалы формируются стихийно, другие разрабатываются специалистами-профессионалами и распространяются по каналам массовой коммуникации. Различают пропагандируемые идеалы (их можно обнаружить путем анализа официальной прессы), и идеалы признаваемые. В свою очередь среди признаваемых идеалов выделяются признаваемые на словах и действительно реализуемые.
Мені сьогодні в руки потрапив проект закону про внесення змін до закону про автомобільний транспорт. Пропонується, щокрема, внести в статтю 60 наступну зміну, а саме заборонити експлуатацію легкового автомобіля, з використанням розпізнавального ліхтаря оранжевого кольору, та (або) таксометра, та (або) сигнального ліхтаря із зеленим та червоним світлом, та (або) надання послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу в індивідуальному порядку без оформлення документів, перелік яких визначений статтею 39 цього Закону, штраф у розмірі п’ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; Іншими словами -- їдете ви на машині, підібрали пасажира на дорозі - а він може виявитись підсадною качкою, і заплатите ви штраф. А щоб мало не здалося, проект змін в КпАП (ст.164): Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом, вчинені особою, яку протягом року було двічі піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, –

тягне за собою конфіскацію предмета правопорушення.

По простому - якщо ви підберете другу кучку качку протягом року, то ваше авто тю-тю. А хто такий прикольний проштовхує законопроект? Шукай, кому вигідно. А вигідно власникам таксопарків (прізвища наводити не будемо, навіщо?). А щоб ні в кого зайвої підозри не виникло, закон називається "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи управління транспортним процесом у зв’язку з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу". Отакої. Цікаво, яку ще дурість протягнуть під соусом підготовки до чемпіонату Європи з дурного заняття, коли 22 оболтуси бігають за надутою шкіряною кулькою.
Відокремив від першої частини, бо теми різні.

Та ж сама Конституція України.

" Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. "

Про соціальну державу гарно написав пан Ніконов тут і тут.

" Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.

Україна є унітарною державою.

Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. "

Побачимо, до чого вони сьогодні-завтра добазікаються.
Конституція України. Вступ:
"
Верховна Рада України від імені Українського  народу  - 
громадян України всіх національностей,
 виражаючи суверенну волю народу,
...
усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, 
попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,"

Ст.35:

" Кожен має право на свободу  світогляду  і 
віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку 
релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти 
одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, 
вести релігійну діяльність. 

...

   Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від 
держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана 
державою як обов'язкова. 
"
А нічого, що Бог, перед яким депутати усвідомлювали відповідальність, належить до одної конкретної релігії, і нав'язувати її в Конституції держава в особі депутатів не має права?
Якщо хтось не чув, в Україні майже одноголосно прийняли закон, що забороняє будь-які азартні ігри в населених пунктах. Це значить, що всі ці King Size'и, Хрінпоти тощо нарешті закриють. Сам закон, наскільки я побачив з анонсів, виписаний досить непогано, тобто визначення виписані з головою. Що цікаво, - комуністи за нього, схоже, не голосували або голосували проти: " За принятие в целом законопроекта # 4268 "О запрете игорного бизнеса в Украине" проголосовало 340 депутатов при необходимых 226. В частности, фракция Партии регионов отдала 158 голосов, Блок Юлии Тимошенко - 120, "Наша Украина - Народная Самооборона" - 42, Блок Литвина - 20. " Рівно 340. Тобто жодного голоса від комуністів.
Весело в России:

Юрисконсульт МВД заявил, что совершивший преступление милиционер – это уже не должностное лицо и министерство за его поступки не несет никакой ответственности. "Приказом МВД от 15 октября 1999 года установлено, что не признаются исполняющими служебные обязанности сотрудники, в отношении которых служебной проверкой, органами дознания и предварительного следствия либо судом установлено, что совершенное ими деяние признано общественно опасным", – сказал представитель МВД.


У нас их хоть задним числом увольняют (тоже незаконно, но хоть как-то срам прикрыть пытаются), а в России прямо в рожу людям плюют.
 • Архів

  «   Грудень 2021   »
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31